Deklaracja dostępności

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony WWW.

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
 3. mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-20

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Pałac Młodzieży
ul. Jagiellońska 27
85-097 Bydgoszcz
tel.: 523211521
e-mail: pm@edu.bydgoszcz.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Wierski, dominik.wierski@palac.bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523210081, wew. 317. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obiekt Pałacu Młodzieży zlokalizowany jest przy ul. Jagiellońskiej 27 w centrum Bydgoszczy. Cały teren przy obiekcie jest terenem płaskim. . Obiekt Pałacu Młodzieży to budynek składający się z trzech prostokątnych, przylegających do siebie brył.

1.Dostepność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli

 Budynek podzielony jest na dwie strefy - wejście tylnie ( od strony Parku Witosa) i główne. Główne wejście do budynku zlokalizowane  jest od strony Jagiellońskiej. Przy obu wejściach znajdują się strefy kontroli.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Komunikacja pionowa w budynku realizowana jest przy pomocy schodów głównych zlokalizowanych w głównych ciągach komunikacyjnych ( dwoje schodów w części frontowej obiektu i jedne schody w części południowo-wschodniej). Przestronne korytarze, schody znajdujące się w budynku są dostępne dla osób z dysfunkcją narządu ruchu. Placówka posiada windę/ platformę usytuowaną od strony wschodniej budynku.

3.Pochylnie,informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Placówka  nie posiada pochylni, nie stosuje informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Od strony frontowej budynku znajduje się parking ogólnodostępny, miejski- płatny z dwoma wydzielonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Nieopodal budynku Pałacu znajduje się również wielopoziomowy parking ogólnodostępny.

5. Prawo wstępu z psem asystującym.

Nie ma utrudnień i ograniczeń.

6.Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Placówka nie posiada tłumacza języka migowego.