Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”

Opublikowano: 2021-11-24 13:58, Numer artykułu: 446 , Autor: D.Wierski

 

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” został stworzony w 2013 roku z myślą o najzdolniejszych uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (a dziś – ponadpodstawowych) prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Ponieważ wsparcie ucznia zdolnego wymaga odpowiednio ukierunkowanych, przeszkolonych i profesjonalnych nauczycieli oraz współpracy świadomych rodziców, w programie uwzględniono także działania kierowane do tych grup.

 

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” został ujęty jako zadanie w harmonogramie działań „Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030” w punkcie 1. „Świadczenie oferty edukacyjnej dostosowanej do wymagań nowoczesnego rynku pracy, technologii i gospodarki” (Uchwała nr LXXV/1602/24 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2024 zaplanowanych w „Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”).

 

Wcześniej Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” stanowił jeden z elementów realizacji „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”, która została przyjęta Uchwałą XXXVII/779/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 stycznia 2013 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” został ujęty jako zadanie w harmonogramie działań „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020” w punkcie 2. „Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół”.

 

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” składa się z kilku elementów, m.in. z działań skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów.

 

Opis wybranych działań skierowanych do uczniów:

1Przyznawanie godzin przez Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy na realizację Indywidualnego Toku Nauki lub Indywidualnego Programu Nauki na wniosek dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci Grantów Rozwoju Zdolności dla zdolnych uczniów szkół podstawowych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego. Godziny na ich realizację przyznawane będą w trybie konkursowym.

3. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci Grantów Fabryka Szans dla zdolnych uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego.

4. Realizacja okazjonalnych zajęć dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych, odbywających się na uczelniach wyższych (wykłady, warsztaty, laboratoria, sesje naukowe i inne).

5. Organizacja letnich obozów naukowych dla wyróżniających się uczniów z Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego. Ilość oraz tematyka obozów zależna będzie od posiadanych środków finansowych oraz od zapotrzebowania na konkretną tematykę naukową obozów.

6. Organizacja warsztatów wsparcia psychologicznego i twórczego myślenia dla zdolnych uczniów, a także różnego typu warsztatów wspomagających, np. z komunikacji społecznej, umiejętności prowadzenia dyskusji, przedstawiania argumentów, oratorskie. 

7. Organizacja spotkań okazjonalnych z autorytetami, pasjonatami z danej dziedziny w cyklu „Laboratorium Zdolności” oraz realizacja spotkań pn. „Forum Olimpijczyków” umożliwiających publiczną prezentację dorobku naukowego uczniów.

 

Opis wybranych działań skierowanych do rodziców:

1. Organizacja warsztatów i konferencji oraz konsultacje  na temat rozwoju ucznia zdolnego (rozpoznawania zdolności, kompetencji społecznych, komunikacji i inne).  

 

Opis wybranych działań skierowanych do nauczycieli

1. Organizacja warsztatów okazjonalnych, kursów, konferencji, warsztatów wakacyjnych dotyczących pracy z uczniem zdolnym. 

2. Promocja dobrych praktyk – organizacja konferencji w zakresie wymiany doświadczeń nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi wraz z działaniami integrującymi środowisko nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

3. Specjalizację funkcjonujących doradców metodycznych i konsultantów poszczególnych specjalności w zakresie pracy z uczniem zdolnym – sprecyzowanie i opublikowanie na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy” specjalnej oferty wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

4. Organizacja szkoleń dla rad pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

 

Opis działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców:

1.  Nagradzanie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz ich opiekunów – zgodnie z Zarządzeniem nr 243/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 r.

2. Powołanie w każdej szkole koordynatorów ds. uczniów zdolnych, którzy będą realizowali następujące zadania:

a) przekazywanie informacji do zamieszczenia na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy”,

b) propagowanie wiadomości z portalu internetowego „Zdolni znad Brdy” wśród uczniów i nauczycieli szkoły,

c) współpraca z rodzicami uczniów zdolnych,

d) promocja osiągnięć uczniów zdolnych na forum szkoły oraz w środkach masowego przekazu.

 

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001, nr 61, poz. 624 z późn. zm.);

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002, nr 3, poz.28);

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2020, poz. 1036);

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz.U. 2002, nr 56, poz. 506);

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. 2012, poz. 977 z późn. zm.);

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 843 z późn. zm.);

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532 z późn. zm.);

10. Uchwała nr LXXV/1602/24 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2024 zaplanowanych w „Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”;

11. Uchwała nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce;

12. Zarządzenie nr 243/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu przyznawania nagród dla uczniów oraz ich nauczycieli za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych”.