Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”

Opublikowano: 2021-11-24 13:58, Numer artykułu: 446 , Autor: E.Sawoszczuk

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” został stworzony z myślą o najzdolniejszych uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (a dziś – ponadpodstawowych) prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Ponieważ wsparcie ucznia zdolnego wymaga odpowiednio ukierunkowanych, przeszkolonych i profesjonalnych nauczycieli oraz współpracy świadomych rodziców, w programie uwzględniono także działania kierowane do tych grup.

Obecnie realizacja Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” stanowi jeden z elementów Programu Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030. Została ujęta w Uchwale nr XLV/964/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wykazu ponadstandardowych działań edukacyjnych finansowanych z rezerwy celowej budżetu Miasta Bydgoszczy w roku 2021 zaplanowanych w „Programie Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2021-2030”.

 

Wcześniej Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” stanowił jeden z elementów realizacji „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”, która została przyjęta Uchwałą XXXVII/779/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 stycznia 2013 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” został ujęty jako zadanie w harmonogramie działań „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020” w punkcie 2. „Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół”.

 

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” składa się z kilku elementów, m.in. z działań skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów.

 

Opis wybranych działań skierowanych do nauczycieli

1. Organizacja warsztatów okazjonalnych, kursów, konferencji, warsztatów wakacyjnych dotyczących pracy z uczniem zdolnym. 

2. Promocja dobrych praktyk – organizacja konferencji w zakresie wymiany doświadczeń nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi wraz z działaniami integrującymi środowisko nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

3. Specjalizację funkcjonujących doradców metodycznych i konsultantów poszczególnych specjalności w zakresie pracy z uczniem zdolnym – sprecyzowanie i opublikowanie na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy” specjalnej oferty wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

4. Organizacja szkoleń dla rad pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem zdolnym. 

 

Opis wybranych działań skierowanych do rodziców:

1. Organizacja warsztatów i konferencji oraz konsultacje  na temat rozwoju ucznia zdolnego (rozpoznawania zdolności, kompetencji społecznych, komunikacji i inne).   

 

Opis wybranych działań skierowanych do uczniów:

1Przyznawanie godzin przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy  na realizację Indywidualnego Toku Nauki lub Indywidualnego Programu Nauki na wniosek dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci Grantów Rozwoju Zdolności dla zdolnych uczniów szkół podstawowych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego. Godziny na ich realizację przyznawane będą w trybie konkursowym.

3. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci Grantów Fabryka Szans dla zdolnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego.

4. Realizacja okazjonalnych zajęć dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych, odbywających się na uczelniach wyższych (wykłady, warsztaty, laboratoria, sesje naukowe i inne).

5. Organizacja letnich obozów naukowych dla wyróżniających się uczniów z Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego. Ilość oraz tematyka obozów zależna będzie od posiadanych środków finansowych oraz od zapotrzebowania na konkretną tematykę naukową obozów.

6. Organizacja warsztatów wsparcia psychologicznego i twórczego myślenia dla zdolnych uczniów, a także różnego typu warsztatów wspomagających, np. z komunikacji społecznej, umiejętności prowadzenia dyskusji, przedstawiania argumentów, oratorskie. 

7. Organizacja spotkań okazjonalnych z autorytetami, pasjonatami z danej dziedziny w cyklu „Laboratorium Zdolności” oraz realizacja spotkań pn. „Forum Olimpijczyków” umożliwiających publiczną prezentację dorobku naukowego uczniów. 

 

Opis działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców:

1.  Nagradzanie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz ich opiekunów – zgodnie z Zarządzeniem nr 570/2021 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 4 listopada 2021 r.

2. Powołanie w każdej szkole koordynatorów ds. uczniów zdolnych, którzy będą realizowali następujące zadania:

a) przekazywanie informacji do zamieszczenia na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy”,

b) propagowanie wiadomości z portalu internetowego „Zdolni znad Brdy” wśród uczniów i nauczycieli szkoły,

c) współpraca z rodzicami uczniów zdolnych,

d) promocja osiągnięć uczniów zdolnych na forum szkoły oraz w środkach masowego przekazu.