Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy”

Opublikowano: 2014-04-27 12:21, Numer artykułu: 446 , Autor: E.Sawoszczuk

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” został stworzony z myślą o najzdolniejszych uczniach szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz. Ponieważ wsparcie ucznia zdolnego wymaga odpowiednio ukierunkowanych, przeszkolonych i profesjonalnych nauczycieli oraz współpracy świadomych rodziców, w programie uwzględniono także działania kierowane do tych grup.

 

Cały Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” obejmuje lata 2014-2020. Aby sprawdzić efektywność proponowanych działań oraz ich skuteczność, a następnie wprowadzić niezbędne modyfikacje, jego wdrożenie w obecnym kształcie założono na lata 2014-2016.

 

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” stanowi jeden z elementów realizacji „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020”, która została przyjęta Uchwałą XXXVII/779/13 Rady Miasta Bydgoszczy z 30 stycznia 2013 r. Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni znad Brdy” został ujęty jako zadanie w harmonogramie działań „Strategii Rozwoju Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020” w punkcie 2. „Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół”.

 

Jego dokładne usytuowanie przedstawia się następująco:

2.Wzrost efektywności kształcenia i wychowania oraz wysoki poziom umiejętności kluczowych we wszystkich typach szkół

2.5. Zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży

2.5.3. System wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
i trudnej sytuacji materialnej

2.5.3.1. Rozbudowanie i wdrożenie miejskiego programu wspierania ucznia zdolnego

 

Miejski Program Wspierania Ucznia Zdolnego "Zdolni znad Brdy" składa sie z kilku elementów, min. z działań skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów.             

 

Opis działań skierowanych do nauczycieli:

 

1. Organizacja warsztatów okazjonalnych, kursów, konferencji, warsztatów wakacyjnych dotyczących pracy z uczniem zdolnym. 

2. Promocja dobrych praktyk – organizacja konferencji w zakresie wymiany doświadczeń nauczycieli pracujących z uczniami zdolnymi wraz z działaniami integrującymi środowisko nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

3. Organizacja studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli:

a)   „Wspieranie rozwoju ucznia zdolnego” – studia podyplomowe na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. 

b)  „Wspieranie dzieci i młodzieży zdolnej i utalentowanej” – studia podyplomowe prowadzone przez Wyższą Szkołę Gospodarki. 

c)   tutoring, coaching, mentoring, wyjazdy studyjne – organizowane przez Wyższą Szkołę Gospodarki.

4. Specjalizacaę funkcjonujących doradców metodycznych i konsultantów poszczególnych specjalności w zakresie pracy z uczniem zdolnym – sprecyzowanie i opublikowanie na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy” specjalnej oferty wsparcia dla nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym.

5. Organizacja szkoleń dla rad pedagogicznych w zakresie pracy z uczniem zdolnym.

6. Gromadzenie, opracowywanie w formie zestawień bibliograficznych i udostępnianie literatury dotyczącej pracy z  uczniem zdolnym, a także bieżąca aktualizacja ww. zestawień, dostarczanie jej do każdej biblioteki szkolnej oraz przesyłanie do publikacji na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy”.

7. Stworzenie bazy narzędzi diagnozujących zdolności uczniów do wykorzystania przez nauczycieli oraz przygotowanie ich do publikacji na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy”. Baza zostanie opracowana i opublikowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego do końca 2014 roku.

 

Opis działań skierowanych do rodziców:

 

1. Organizacja warsztatów i konferencji oraz konsultacje  na temat rozwoju ucznia zdolnego (rozpoznawania zdolności, kompetencji społecznych, komunikacji i inne).  

2. Stworzenie bazy narzędzi diagnozujących zdolności uczniów do wykorzystania przez rodziców oraz przygotowanie ich do publikacji na platformie internetowej – zadanie to zrealizuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego do końca 2014 roku.

 

Opis działań skierowanych do uczniów:

 

1Przyznawanie godzin przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Bydgoszczy  na realizację Indywidualnego Toku Nauki lub Indywidualnego Programu Nauki na wniosek dyrektora szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci Grantów Rozwoju Zdolności dla zdolnych uczniów szkół podstawowych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego. Godziny na ich realizację przyznawane będą w trybie konkursowym (szczegóły w zakładce dotyczącej Nauczycieli).

3. Realizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w postaci Grantów Fabryka Szans dla zdolnych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w ramach Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego (szczegóły w zakładce dotyczącej Nauczycieli).

4. Realizacja okazjonalnych zajęć dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych, odbywających się na uczelniach wyższych (wykłady, warsztaty, laboratoria, sesje naukowe i inne).

5. Organizacja letnich obozów naukowych dla wyróżniających się uczniów z Międzyszkolnych Klubów Ucznia Zdolnego. Ilość oraz tematyka obozów zależna będzie od posiadanych środków finansowych oraz od zapotrzebowania na konkretną tematykę naukową obozów (szczegóły w Informacjach)                 

6. Organizacja warsztatów wsparcia psychologicznego i twórczego myślenia dla zdolnych uczniów, a także różnego typu warsztatów wspomagających, np. z komunikacji społecznej, umiejętności prowadzenia dyskusji, przedstawiania argumentów, oratorskie. 

7. Organizacja spotkań okazjonalnych z autorytetami, pasjonatami z danej dziedziny w cyklu "Laboratoroium Zdolności".

8. Realizacja spotkań pn. Forum Olimpijczyków umożliwiających publiczną prezentację dorobku naukowego uczniów. 

9. Umożliwienie udziału uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych w uczelnianych kołach naukowych. Do końca października każdego roku szkolnego na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy" będą publikowane propozycje uczelni (rodzaje kół naukowych na uczelni, liczba wolnych miejsc); zgłoszenia będą przyjmowane przez uczelnie, warunkiem koniecznym będzie rekomendacja nauczyciela, natomiast rekrutacji dokonywać będą pracownicy naukowi prowadzący dane koło naukowe.

10. Realizacja programu edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach. Zadanie będzie realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Bydgoszczy w miarę potrzeb, według kolejności zgłoszeń.

11. Przyznanie Karty Wyjątkowego Czytelnika przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką oraz biblioteki uczelni wyższych. Karty Wyjątkowego Czytelnika wydawane będą uzdolnionym uczniom niepełnoletnim i będą uprawniały do korzystania z zasobów bibliotecznych ww. podmiotów; warunkiem koniecznym otrzymania Karty będzie rekomendacja nauczyciela potwierdzona przez dyrektora szkoły.

12. Organizacja szkoleń dotyczących bibliograficznych baz danych dla finalistów i laureatów olimpiad oraz uczniów biorących udział w konkursach i olimpiadach. \

13. Przyznawanie stypendiów dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu stypendialnego dla młodzieży osiągającej szczególne wyniki w nauce – zgodnie z Uchwałą nr XLVII/679/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce.

  

Opis działań skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców:

 

1.  Nagradzanie laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i olimpiad oraz ich opiekunów – zgodnie z Zarządzeniem nr 725/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2019 r.

2. Powołanie w każdej szkole koordynatorów ds. uczniów zdolnych, którzy będą realizowali następujące zadania:

 

a) przekazywanie informacji do zamieszczenia na portalu internetowym „Zdolni znad Brdy”

b) propagowanie wiadomości z portalu internetowego „Zdolni znad Brdy” wśród uczniów
i nauczycieli szkoły

c) współpraca z rodzicami uczniów zdolnych

d) promocja osiągnięć uczniów zdolnych na forum szkoły oraz w środkach masowego przekazu

W roku 2014, po utworzeniu i uruchomieniu portalu internetowego „Zdolni znad Brdy” zorganizowane zostanie spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla wszystkich powołanych szkolnych koordynatorów ds. uczniów zdolnych.

 

3. Utworzenie i uruchomienie portalu internetowego „Zdolni znad Brdy”, który będzie zawierał m.in.:

 

a) informacje o osiągnięciach uczniów i szkół,

b) informacje o dostępnych miejskich formach wsparcia wraz z opisem zasad korzystania z nich,

c) e-kalendarz wydarzeń dla uczniów zdolnych oraz dla nauczycieli i rodziców – terminarz konferencji, szkoleń, wykładów, konkursów, olimpiad, zajęć na uczelniach wyższych,

d) informacje o instytucjach wspomagających zdolnych uczniów – Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, fundacje, stypendia Prezesa Rady Ministrów, stypendia Ministra Edukacji Narodowej, stypendia Marszałka Województwa itp.,

e) promocję nauczycieli mających wymierne sukcesy z uczniem zdolnym,

f)  możliwość zamieszczania publikacji przez uczniów zdolnych (zaakceptowanych przez dyrektora szkoły),

g) informacje o możliwości uzyskania indywidualnego toku nauki / indywidualnego programu nauki,

h) bazę narzędzi diagnostycznych.